top of page

Bieżące wydatki na samochód osobowy w kosztach firmy - PIT

ZMORA ? PROBLEM ? ZAGADKA ? Wszystko po trochu !Niestety nie dotyczy to tylko samych przedsiębiorców ale również księgowych.


Tak , tak księgowych .

Sama jestem księgową i nie wstydzę się przyznać , że po wprowadzeniu zmian w przepisach odnoście rozliczania wydatków związanych z samochodem w firmie miałam chwilę zwątpienia.


Sporo czasu mi zajęło , by po kolei sobie wszystko poukładać w głowie i w "papierach".


Parę odcinków ulubionego serialu wieczorem musiałam sobie odpuścić, Eh życie


Powiem tak , jak się "diabła" pozna , to w sumie nie jest on taki straszny jak go malują.


Po kolei , na początek definicja - musi być chodź trochę profesjonalnie .Na dole strony bardzo przydatny bonus informacyjnySamochód osobowy co to jest . Wiem Wiem proste , ale czy na pewno ?

Sprawdźmy


Definicja co oznacza że samochód jest osobowy o którym mowa w w art. 5a pkt 19a

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . To nic innego jak tekst przepisany z przepisów o ruchu drogowym :


Art.5a Ilekroć w ustawie jest mowa o :

19a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,


z wyjątkiem ( czyli to nie jest samochód osobowy ):


a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

- klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

- z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,


b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,


c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

- agregat elektryczny/spawalniczy,

- do prac wiertniczych,

- koparka, koparko-spycharka,

- ładowarka,

- podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

- żuraw samochodowy,


d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;


aby nie szukać wyciąg z art.86a ust.16


16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż określone w ust. 9 pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 4 pkt 2, uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, wymagania dla tych pojazdów samochodowych oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, uwzględniając specyfikę ich konstrukcji oraz ich zastosowanie, a w przypadku pojazdów mających więcej niż jeden rząd siedzeń - również wymóg, aby dopuszczalna masa całkowita była większa niż 3 tony


Żeby nie było tak prosto i przyjemnie , to że jest zapis w przepisie wyłączający pewne pojazdy jako osobowe ( patrz lit. a i b ) nie oznacza z automatu że są ciężarowe.


Nie, nie, nie, to trzeba udowodnić że są , a jak ?


Poprzez przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez

okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu wymagań o samochodzie ciężarowym.


Ale o tym dalej , jak będziemy omawiać czym że jest samochód ciężarowy ??????.Wróćmy teraz do naszych osobówek.


Co na to wszystko ustawa o podatku VAT , bo ona również jest istotna przy naszych rozliczeniach podatkowych.


W ustawie o VAT nie ma jasno przedstawionej definicji co jest osobówką a co ciężarowym , tu skupiono się na wskazaniu co należy spełnić by odliczyć 50%, a co by uzyskać 100% odliczenia podatku VAT od poniesionych bieżących wydatków .


Na drugi plan zeszła sama konstrukcji pojazdu.


Należy więc zwrócić szczególna uwagę , bo pojazd który wg ustawy o PIT traktowany jest jako samochód osobowy nie musi zostać pozbawiony z automatu pełnego odliczenia kwoty VAT.


Wszystko jest skrupulatnie wypunktowane w art.86a jak i art. 90b ustawy o podatku od towaru i usług. VAT zostawmy na koniec.


Teraz rozprawmy się z podatkiem dochodowym.


Ok, wg. PIT ustaliliśmy że mamy samochód osobowy , to ile możemy odliczyć od kwoty netto wydatku 100%, 75% czy też 20%.


Zacznę od końca.


20% kiedy ?


Mamy swój własny prywatny kupiony za ciężko zarobione

pieniądze samochód , ale nie chcemy go

Wprowadzać na środki trwałe naszej firmy .


Nie chcemy, bo nie i już ..... i nie musimy się tłumaczyć


Mówi nam o tym art.23 pkt.1 ust.46 ustawy o PIT.


46) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika


No to jak nie chcemy , to możemy w koszty z kwoty netto zaliczyć 20% Kara musi być.75% kiedy ?


Tu mamy więcej możliwości :I. Nie mamy własnego samochodu , musimy go na przykład

od kogoś pożyczyć czy wynająć1) Użyczenie - na czy polega ?


Umowa użyczenia regulowana jest przez kodeks cywilny a dokładnie poprzez art. 710.


„Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”


Ważna sprawa użyczył bezpłatnie , dlaczego ważne bo to odróżnia taką umowę od umowy najmu która musi być i jest odpłatna.


Czyli użyczył nam samochodu np. Tata , Mama , Wujek , kolega itd.….


Umowę użyczenia samochodu można również sporządzić z żoną lub mężem w przypadku kiedy między małżonkami jest zawarta umowa o rozdzielczości majątkowej.


Użyczono nam bezpłatnie, a my w zamian mamy o niego dbać , ponosić koszty bieżące eksploatacji czy tez jak coś zepsujemy zobowiązani jesteśmy do jego naprawy.


UWAGA !!!


Wiele razy koszty poniesione na samochód użyczony są nieprawidłowo rozliczane w wysokości 20% .


Jest to jak najbardziej błędne myślenie .


W przypadku umowy użyczenia nie ma zastosowania art. art.23 pkt.1 ust.46 ustawy o PIT.Wyraźnie w nim jest zawarte że dotyczy to wyłącznie samochodów które są własnością podatnika. Więc póki: Tata ., Mam , Wujek, Kolega nie sprzedadzą wam użyczonego samochodu nie jest on Waszą własnością.


Odliczamy od niego 75% a nie 20%2) Samochód który kupiliśmy na raty albo w leasingu bądź kupiliśmy go za gotówkę, ale nie na firmę tylko prywatnie na siebie.


Obecnie nie musimy mieć działalności gospodarczej by

skorzystać z leasingu na osobę fizyczną.


Chcemy go wprowadzić na środki trwałe swojej działalności ale będziemy również ten samochód używać do celów prywatnych.


Jest to chyba jedna z najczęściej wykorzystywanych form wprowadzania samochodu do firmy. Potocznie mówi się o tym jako stylu mieszanym.


W takiej sytuacji zgodnie z art.23 pkt.1 ust.46a ustawy o PIT , możemy w koszty z kwoty netto wydatku zaliczyć 75%


pozostałe 25% nie stanowi kosztów uzyskania przychodów ( potocznie jest to NKUP )


46a) 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;


Pamiętajmy warunek , musimy wprowadzić pojazd na środki trwałe firmy.3) Samochód jest żony lub męża ale mamy wspólność majątkową


Często pada pytanie. Samochód jest np. żony mamy współwłasność ile mogę odliczy?


Jeżeli nie ma między wami rozdzielczości, taki samochód może być wprowadzony na środki trwałe do firmy męża . Wystarczy sporządzić oświadczenia o przekazaniu prywatnego majątku do firmy.


Z racji, iż pojazd znajduje się na środkach trwałych jest możliwość

rozliczenia kosztów w 75%.
Na koniec 100 %


W tym puncie będzie mowa o rozliczeniu wydatków bieżących od których jest możliwość obliczenia 100% jak i tych, które będą miały zastosowanie do samochodów gdzie codzienne wydatki są ograniczone do 75 %.I. O czym mówię ? Mówię tu o kosztach ubezpieczenia samochodu.


By odliczyć 100% z zakupu polisy ubezpieczeniowej samochodu jest tylko jeden warunek wartość samochodu przyjętego do celu ubezpieczenia

nie może być wyższa niż 150 000 zł.


Mówi nam o tym art.23 pkt.1 ust.47 ustawy o PIT

47) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;


Jak i art.23 pkt.1 ust.47a ustawy o PIT


47a) dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy;


O kwalifikacji % w koszty samego zakupu samochodu powyżej 150 000 zł. Zajmiemy się w odrębnym artykule już niebawem na moim blogu.II. Zakup samochodu osobowego na firmę w leasingu lub najmie powyżej 6 miesięcy – wartość samochodu do 150 000 zł lub elektrycznych 225 000 zł, z małym wyjątkiem.Oprócz kosztów związanych w bieżącą eksploatacją naszego samochodu osobowego czyli zakupem paliwa , części samochodowych , napraw , przeglądów technicznych gdzie stosujemy 20% lub 75%,


100% możemy odliczyć od kosztów zakupu takiego pojazdu.


Kiedy?


Po pierwsze:


Kiedy zawarliśmy umowę leasingu lub najmu przed 1 stycznia 2019 roku, chyba że umowa taka została zmieniona lub odnowiona po 31 grudnia 2018 r.


- wtedy wracamy do odliczenia 75% z rat leasingowych


Umożliwiły nam to przepisy przejściowe, a konkretnie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych który umożliwia rozliczanie leasingu bez ograniczeń czasowych w oparciu o dotychczasowe regulacje prawa podatkowego, pod warunkiem że umowa zostanie zawarta do 31 grudnia 2018 roku


Art. 8. 1. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu dotychczasowym. 2. Do umów, o których mowa w ust. 1, zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.W tym przypadku nie ma również znaczenia czy zakup był do 150 000 zł / 225 000 zł wartości samochodu czy powyżej.


Odliczamy 100% z raty leasingowej w koszty podatku dochodowego.


Po drugie


Zawarliśmy umowę po 1 stycznia 2019 roku i jeżeli wartość samochodu

nie przekracza 150 000 zł/ 225 000 zł


Łączymy art. 23 ust.1 pkt4 – limit 150 000 zł.


4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:


a) 225.000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektro mobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110),


b) 150.000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych


art. 23 ust. 5b i 5c


5b. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.


5c. W przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 47a, stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego.A co z najmę / dzierżawą samochodu do 6 miesięcy ?


W takiej sytuacji jako wartość samochodu przyjmuje się wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia.


I zgodnie z nią stosujemy % rozliczenie do lub powyżej 150 000 zł / 225 0000 zł

Stanowi o tym artykuł 23 ust. 5d i 5e


5d. W przypadku gdy umowa najmu, dzierżawy lub inna umowa o podobnym charakterze została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy, przez wartość samochodu, o której mowa w ust. 1 pkt 47a, rozumie się wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia.


5e. W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektro mobilności i paliwach alternatywnych kwota limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 47a, wynosi 225.000 zł.
W ustawie o podatku dochodowym, natrafiamy również na zapisy dotyczące prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu .


Cóż to za twór i co on nam da i czy musimy ją prowadzić?


Nie, nie musimy jej prowadzić jeżeli chcemy rozliczać wydatki w 75% ( sposób mieszany).


Z obowiązku prowadzenia ewidencji zwolnieni również jesteśmy, kiedy samochód lub samochody przeznaczone są wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży (w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika) bądź oddania ich w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.To kiedy musimy ją prowadzić ? :


1. W przypadku wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności – art.23 ust.1 pkt.36


36) wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności:

a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

b) w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra;


jeżeli jej nie będziemy prowadzić to zgodnie z ust.5 wydatki nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu


5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.2. I tu ustawa o PIT łączy swoje siły z ustawą o VAT.


Jeżeli chcemy zaliczyć 100% wydatków do PIT musimy również spełnić

warunek łączny z ustawą o VAT.

Mowa jest oczywiście o samochodzie osobowym


Samo prowadzeni ewidencji nic nam nie da.


Oprócz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu która jasno ma przedstawiać że dany pojazd jest używany wyłącznie do celów służbowych musimy zgłosić go do Urzędu Skarbowego na druku VAT-26.


W ten sposób w płynnie przechodzimy do zagadnienia VAT a koszty.


Gdzie również omówię ewidencje przebiegu.


Bo przecież faktura nie składa się tylko z kwoty netto. Teraz musimy dopasować wariant ile odliczymy % z podatku VAT z naszego wydatku.Zapraszam na część drugą ……. już niebawem


By umilić czekanie ulotki do pobrania


Podatników zwolnionych z VAT zapraszam do postu na moim blogu193 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Prosze oceń postBez zachwytuNiezbyt dobreOkWspanialeTo jest super!Prosze oceń post
bottom of page